Regler för attefallshus

Regler Attefallshus

Läs på kring vilka regler som gäller för attefallshus.

Allmänt kring regler för attefallshus
Du som har ett ett eller två-bostadshus får förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter även bygga ett attefallshus på på max 25 kvadratmeter. Var noga med att skicka in en ansökan till byggnadsnämnden innan du påbörjar bygget av ditt attefallshus.


Saker du bör tänka på innan du köper attefallshus?


Tänker på innan man köper attefallshus

Oavsett om du köper ett attefallshus i åtanke att du ska använda det för uthyrning, åretomboende eller som fritidshus bör du tänkte på ett gäng saker, t.ex. Har du råd med ett sommarhus? Har du en plan för nödsituationer? Hur ser reglerna ut kring attefallshus och fritidshus?

Läs vår guide över vad du bör tänka på innan du köper attefallshus här!

 


 

Bygganmälan attefallshus

Bygganmälan för AttefallshusDu måste skicka in en skriftlig anmälan till byggnadsnämnden innan du börjar bygga ditt attefallshus.

Hur gör skickar jag in bygganmälan för mitt attefallshus?

Bifoga de ritningar, beskrivningar & andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda.

Glöm inte att bygganmälan också ska innehålla uppgifter om byggherrens personnummer eller organisationsnummer, ditt namn och din adress, fastighetsbeteckning och när du ska börja bygga attefallshuset. Du måste också bifoga ett förslag till kontrollplan och om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Nästan alla kommuner brukar ha blanketter för anmälan.

 


Storlek Attefallshus

Storlek på attefallshus

Du får bygga attefallshus i bostadshusets närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara fyra meter och du får bygga fler attefallshus. Tänk på att varje attefallshus får max vara 25 kvadratmeter stort. attefallshuset eller attefallshusen kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du bygger attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.


Attefallshus tillstånd enligt miljöbalken

Strandskydd, väg och järnvägsområde

Strandskydd, väg och järnvägsområde kan kräva tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg & järnvägsområde finns särskilda regler.

Ett tips kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall just ditt fall.


Bestämmelser för attefallshus

Byggregler för attefallshus

När du bygger ditt attefallshus måste du följa ett visst antal byggregler, t.ex. ska attefallshuset följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Ska du till exempel bygga ett attefallshus för att använda som komplementbostadshus för permanentboende bör attefallshuset ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning & personlig hygien & möjlighet att förvara saker.

Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.


Avgift

Avgifter för attefallshusByggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.


Viktigt att veta om Attefallshusbyggenmot

Viktigt att veta om attefallsbyggetOm du bygger ett attefallshus utan att att göra en bygganmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.


Överklaga beslut om byggsanktionsavgift

Överklaga beslutOm du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan & bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.